Videos Bài giảng

Các videos bài giảng của Thầy Thắng Dự Toán, dự toán nhà dân, dự toán nhà nước, cách kiểm soát số liệu, trách nhiệm đối với những con số, trong các buổi giao lưu chia sẻ về nghề nghiệp ...