AuToCost - PM Dự toán tự động

Phần mềm dự toán tự động AuToCost. Tự động chọn đơn giá và tính khối lượng. Lấy khối lượng từ Revit, Tekla, CubiCost... Làm việc nhóm lên tới vài chục người mà chỉ cần 1 dự toán viên, còn lại là kỹ thuật để bóc và nhập chi tiết kích thước. Giảm thời gian làm dự toán từ 60-80%.