Thắng Dự Toán

Dù gì mình cũng có bằng về thương hiệu, marketing. Lâu lâu bon chen chém gió tí cho biết với người ta.