QSPro AuTo - PM Dự toán tự động

Phần mềm dự toán tự động QSPro AuTo. Tự động chọn đơn giá và tính khối lượng. Lấy khối lượng từ Revit, Tekla, CubiCost... Giảm thời gian làm dự toán từ 60-80%.